Shri Ganesha Sthothra
Shuklaam bharadaram vishnum shashivarnam chaturbujam (l)
Prasanna vadanam dhyaayeth sarvavignopa shaanthaye (ll)


Shri Vinayaka Sthothra
Mudaakaraatha modakam sadaa vimukthi saadakam
Kalaa daraa va thamsakam vilaasi loka rakshakam (ll)
Anaayakaika naayakam vinaashitheba dhaithyakam
Nathaashu bhaashu naashakam namaami tham vinaayakam (ll)


Shri Vigneshwara Sthuthi
Agajaanana padmaarkam gajaanana maharnisham (l)
Anekadhantham bhaktaameka dhantham upaasmahe (ll)
Vakrathunda mahaakaaya kotisurya samaprabha (l)
Avignam kuru me deva sarva kaaryeshu sarvadha (ll)
Pranamyaa shirasaa devam gowriputhram vinaayakam (l)
Bhakthaa vaasam smarenithyam aayushkamartha siddaye (ll)
Gajaananam bhoothaganaadhi sevitham (l)
Kapitha jamboopala saara bhakshitham (ll)
Umaasutham shoka vinaasha kaaranam (l)
Namaami vigneshwara paada pankajam (ll)