SEVA LIST


Sri Mahaganapathy Deity:-     Sri Sharabheswara Deity:-  
1. Panchakajjayam Rs. 15.00   1. Karthika Pooja Rs.60.00
2. 1 Coconut Ganahoma Rs. 150.00   2. Rudrabhisheka Rs.75.00
3. 3 Coconut Ganahoma Rs.500.00   3. Panchamritha Abhisheka Rs.300.00
4. 6 Coconut Ganahoma Rs.1000.00   4. Ekadasha Rudrabhisheka Rs.600.00
5. 12 Coconut Ganahoma Rs 2000.00   5. Shatha Rudrabhisheka Rs.16000.00
6. 24 Coconut Ganahoma Rs.4000.00   6. Ranga Pooja Rs.1000.00
7. 48 Coconut Ganahoma Rs.8000.00   7. Shiva pooja Rs.75.00
8. 128 Coconut Ganahoma Rs.24000.00   8. Bilvapathrarchana Rs.30.00  
9. Doorvarchana Rs.30.00      
10. Karpoorarathi Rs.25.00   Sri. Nagabrahma Deity: -  
11. Appa Pooja Rs.100.00   1. Ksheerabhisheka Rs.40.00
12. Halu Payasam Rs.100.00  
13. Hoovina pooja Rs.500.00   3. Panchamritha Abhisheka Rs.300.00
14. Ranga Pooja Rs.1000.00   4. Thambila Rs.75.00
15. Vehicle Pooja 2, 3 Wheelers Rs.30.00   5. Ashwathanarayana Pooja Rs.200.00
16. Vehicle Pooja 4 Wheelers Rs.60.00      
17. Aksharabhyasa Rs. 100.00   19. Thulabara Rs.400.00
18. Annaprashana Rs. 150.00   20. Hooprashne Rs.25.00


S. Raghavendra Shastry
Hereditary Archaka &Managing Trustee

SRI SHARAVU MAHAGANAPATHY TEMPLE
MANGALORE - 575001
KARNATAKA
INDIA
PHONE -0824- 2440328
E-mail :- sharavu@hotmail.com